Історія

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ

 

Під різними найменуваннями кафедра аграрного, земельного та екологічного права існує більше 50 років, з яких останні 19 років у складі юридичної академії, а тепер – у складі Національного університету «Одеська юридична академія». Протягом 20 років кафедру у складі Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова очолював її засновник – доктор юридичних наук, професор Середа І. О. Принципи і традиції, закладені професором Середою І. О. в основу формування кафедри, до теперішнього часу застосовуються у її діяльності. У подальшому кафедру очолювали професори Стависький П. Р., Павлович З. А. і Погрібний О. О., які докладали чимало зусиль для її подальшого розвитку. Протягом понад десяти років кафедру очолював учень професора Середи І. О. професор Каракаш І. І., яким багато зроблено для зміцнення кафедри науково-педагогічними кадрами. З 2016 року завідувачем кафедри є доктор юридичних наук Харитонова Т.Є.

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРОЮ:

СЕРЕДА ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ

Юрист, фахівець правових проблем регулювання відносин в сільському господарстві

І. О. Середа народився 20 травня 1918 р. в с. Гри- ньовка Сумської обл. Трудову діяльність почав у 1936 р. в колгоспі на Сумщині, потім навчався у Харківському рабфаку та в юридичному інсти­туті, який закінчив в 1941 р. Був евакуйований у Павлоград Куйби- шевської обл., де працював директором школи. У 1944 р. приїхав до Одеси і до 1946 р. працював суддею Приморського району Одеси, потім заступником голови обласного суду, заступником начальника обласного управління юстиції, а з 1947 р. перейшов на викладацьку роботу. В 1947­1953 рр. І. О. Середа працював викладачем Одеського державного універси­тету. У 1948 р. був призначений деканом відродженого юридичного фа­культету, який очолював до 1953 р. Після ліквідації факультету до 1969 р. працював викладачем в Одесь­кому філіалі Всесоюзного юридичного заочного інституту, а з 1960 до 1966 рр. — доцентом кафедри спеціальних правових дисциплін.

Кандидатську дисертацію, присвячену угоді контрактації сільськогос­подарської продукції І. О. Середа захистив у 1950 р. у Ленінградському університеті (науковий керівник професор Л. І. Дембо). Докторська ди­сертація з проблем суб’єктивних прав та обов’язків членів колгоспів за­хищена у 1974 р. у Харківському юридичному інституті.

І. О. Середа — засновник кафедри аграрного, екологічного та трудового права юридичного факультету, яку він очолював понад 20 років (1966­1987 рр.).

З грудня 1986 до березня 1995 р. І. О. Середа був професором кафедри трудового, земельного та сільськогосподарського права ОДУ, з березня 1971 до вересня 1982 р. — проректором з вечірнього та заочного навчайня університету. Кілька років І. 0. Середа очолював профком співробіт­ників університету (1963-1968 рр.).

Іван Омелянович Середа належав до аграрно-земельної школи права професорів Л. І. Дембо (Ленінградський університет) та І. С. Фукса (Хар­ківський юридичний інститут).

І. О. Середа був досвідченим організатором навчальної роботи, тала­новитим педагогом та вихователем студентської молоді. Він дав путівку в життя багатьом юристам.

Сьогодні його учні працюють у різних державних та правових струк­турах України та за її межами. Під керівництвом І. О. Середи підготов­лено чимало кандидатів та докторів юридичних наук, написано близько 100 наукових праць.

Свою наукову діяльність професор І. О. Середа розглядав у єдності з викладацькою. Більше того, його наукова робота була підпорядкована лекційній діяльності. Він виходив з того, що університет — це перш за все навчальний заклад. Лекцію він розглядав як вид мистецтва; він намагався привити студентам не тільки наукову допитливість, але й загальну культу­ру, етику, моральність. Його людяність, доброта, душевна щедрість, добро­зичливість та делікатність здобули йому славу тонкого знавця людської душі.

Студенти дуже любили Івана Омеляновича, намагалися не пропусти­ти ні однієї лекції. Він проповідував у своїх курсах пріоритетність людсь­ких відносин, — і сам слідував законамірностям зв’язків між людьми. Його педагогічні прийоми грунтувалися на власному прикладі.

Помер Іван Омелянович Середа у 1995 р.

Праці:

Право приусадебного колхозного двора. — М.: Юрид. лит., 1964. — 60 с.; Личные и имущественные права и обязанности колхозников. — Одесса, 1965. — 39 с.; Права и обязанности колхозников. — Одесса, 1972; Юридическая природа прав и обязанностей членов колхоза: Учеб. пособие / Отв. ред. П. Р. Стависский. — Одесса, 1973 — 132 с.; Правовое регулирование социального страхования колхозников / Середа И. Е., Сирота И. М., Янчук В. 3. — К.; Одесса: Вища шк., 1976. — 71 с.; Правосубъектность членов колхоза: Учеб. пособие. — Одесса, 1976. — 37 с.; Советское колхозное право / Середа И. Е., Янчук В. 3., Козырь М. И., Беляева 3. С. — М.: Юрид. лит., 1978. — 470 с.; Примірний статут колгоспу: Наук.-прак. коментар / Середа І. О., Янчук В. 3., Шелес­тов В. С. — К.: Урожай, 1988. — 300 с.

 

СТАВИСЬКИЙ Павло Рафаїлович

Юрист

П. Р. Стависький народився 26 вересня 1932 р. в Одесі в родині служ-бовців. Закінчив середню школу у 1940 р. з атестатом відмінника. У тому ж році був покликаний до служби в армії. Пройшов всю війну, був демобілізований у 1946 р. У 1952 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова.

У 1952—1955 рр. П. Р. Стависький працював нотаріусом у Роздільнянській юридичній консультації Одеської обласної колегії адвокатів, а у 1955—1960 рр. — адвокатом тієї ж консультації. З 1960 до 1970 р. працював адвокатом Першої юридичної консультації Жовтневого району Одеси. Одночасно був викладачем кафедри цивільного права ОДУ.

П. Р. Стависький в аспірантурі не навчався. Для написання кандидатської дисертації він був направлений до професора В. О. Рясенцева — відомого юриста, завідувача кафедри громадянського права Всесоюзного заочного юридичного інституту (нині Московська юридична академія).

Кандидатську дисертацію “Обязательства, возникающие вследствие спасания социалистического имущества, а также жизни и имущества граждан” захистив у січні 1968 р. (опоненти — професор К. К. Яїчков, старший науковий співробітник М. С. Малеїн).

З вересня 1970 р. П. Р. Стависький почав працювати на кафедрі трудового, колгоспного та земельного права ОДУ: старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри.

У жовтні 1982 р. захистив докторську дисертацію “Проблемы матери¬альной ответственности субъектов трудового правоотношения” — у Харківському юридичному інституті (опоненти професори О. С. Пашков, В. І. Нікітінський, В. М. Горшеньов).

Протягом багатьох років роботи П. Р. Стависький займався різною суспільною діяльністю. Він був лектором обласного та республіканського відділень товариства “Знання”, керував студентським науковим гуртком. У 1983-1991 рр. був заступником декана юридичного факультету ОДУ.

П. Р. Стависький — автор 4 монографій, понад 100 статей. Він нагороджений орденом та медалями як учасник та інвалід Великої Вітчизняної війни.

З травня 1991 р. Павло Рафаїлович мешкає в Ізраїлі. У 1993-1997 рр. працював професором-дослідником Негевського університету ім. Бен- Гуріона (Беер-Шева). З 1997 р. на пенсії. Нагороджений двома ізраїльськими медалями.

Пр.:

Трудовой договор. — Одесса, 1973. — 52 с.; Возмещение вреда при спасании социалистического имущества, жизни и здоровья граждан. — М.: Юрид. лит., 1974. — 128 с.; Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. — К.; Одесса: Вища шк., 1982. — 184 с.; Развитие советского законодательства о материальной ответ¬ственности предприятия за нарушение права работника на труд // Социалистическое право и личность. — К.; Одесса, 1984; Материальная ответственность предприятия в трудовых отношениях. — К.; Одесса: Вища шк., 1987. — 180 с.; Возмещение дополни¬тельных расходов рабочим и служащим, пострадавшим при исполнении трудовых обя¬занностей // Рад. право. — 1987. — № 1; Студент хочет работать // Соц. законность. — 1988. — № 12; Принципы и структура будущего законодательства о труде // Соц. труд. — 1989. — № 12; Пути совершенствования трудового законодательства в респуб¬лике // Рад. право. — 1990. — № 9

 

ПАВЛОВИЧ Здіслав Антонович

Юрист,

фахівець з сільськогосподарського права

  1. А. Павлович народився 21 лютого 1937 р. у Самборі Львівської обл. у родині  робітників. У 1944—1954 рр. вчився у середній школі, у 1956— 1958 рр. перебував у лавах Радянської армії. Після демобілізації працю­вав.

У 1961 р. 3. А. Павлович вступив на юридичний факультет Львівського

університету. Закінчив його у 1966 р. за спеціальністю “правознавство” та був направлений до Рівненської обласної колегії адвокатів.

З листопада 1970 р. до жовтня 1973 р. З. А. Павлович навчався в аспірантурі при Інституті держави та права АН УРСР, достроково напи­сав кандидатську дисертацію та був зарахований на посаду молодшого наукового співробітника інституту.

У лютому 1974 р. З. А. Павлович захистив кандидатську дисертацію “Материальная ответственность членов колхоза за ущерб, причиненный колхозу”. У червні 1976 р. за конкурсом був обраний старшим науковим співробітником інституту.

У січні 1990 р. З. А. Павлович захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання доктора юридичних наук. Здіслав Антонович Пав­лович за час роботи в Інституті держави та права АН УРСР брав участь у підготовці проектів нормативних актів, виступав з науковими доповідя­ми на конференціях. Ним надруковано понад 100 наукових праць, у тому числі — три монографії, розділи в колективних монографіях.

31 вересня 1990 р. З. А. Павлович перейшов на посаду професора кафедри сільськогосподарського, трудового та природоресурсного права ОДУ, з квітня 1991 р. — завідувача цієї кафедри, цю посаду він обіймав до 1995 р. У жовтні 1995 р. З. А. Павлович переїхав до Києва.

 

Праці:

Правовое регулирование деятельности областных Советов народных депутатов // Социально-политические и правовые сближения двух форм социалистической собствен¬ности. — Кишинев, 1979; Организационно-правовые вопросы руководства сельским хо¬зяйством (на материалах областного звена). — К.: Наук. думка, 1979; Колгоспний двір // УРЕ. — К., 1980. — Т. 5; Управление в межхозяйжственных предприятиях // Пра¬вовые вопросы межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве. — К., 1981; Дис¬циплина труда в колхозе. Материальная ответственность членов колхоза / / Советский закон и гражданин: Справочник. — 2-е изд. — К., 1984; Организационно-правовые вопросы совершенствования управления агропромышленным комплексом // Экономи¬ка развитого социализма. — К., 1985; АПК и местные советы. — М.: Юрид. лит., 1987; Організаційно-правові проблеми підвищення ефективності державного регулювання сільського господарства як центральної ланки АПК України / Павлович З. А., Черкес М. Ю. // Актуал. пробл. государства и права. — Одесса, 1994. — Вып. 1.

 ПОГРіБНИЙ Олексій Олексійович

Юрист,

фахівець із сільськогосподарського права

О. О. Погрібний народився 17 серпня 1950 р. у с. Краснополь Одеської обл. Після закінчення школи у 1967 р. О. О. Погрібний вступив на історичний фа¬культет Львівського університету, який закінчив у 1972 р. Після за¬кінчення університету працював завучем Дознанської 8-річної школи Одеської обл., потім її директором.

У 1975 р. Олексій Олексійович почав працювати старшим інспекто-ром учбової частини Одеського державного університету. Закінчивши у 1978 р. юридичний факультет, він перейшов на посаду асистента кафед¬ри трудового, земельного та колгоспного права ОДУ.

Кандидатську дисертацію О. О. Погрібний захистив у лютому 1985 р. у Московському університеті. Працюючи старшим викладачем юридич¬ного факультету ОДУ, він читав курси радянського та трудового права. У 1986 р. він був призначений доцентом.

У 1989 р. О. О. Погрібний вступив до аспірантури при Всесоюзному юридичному заочному інституті за спеціальністю “сільськогосподарське, екологічне право”. Після захисту докторської дисертації у 1993 р. отримав вчений ступінь доктора юридичних наук та став професором кафедри аграрного, екологічного та трудового права.

З утворенням у 1993 р. Юридичного інституту при ОДУ О. О. Погрібного було призначено деканом факультету правосуддя та правової роботи в народному господарстві.

З грудня 1997 р., після утворення Одеської державної юридичної академії, професор О. О. Погрібний став завідувачем кафедри аграрного, природоресурсного та екологічного права академії.

Професор О. О. Погрібний — співавтор трьох підручників “Аграрное право России” (1996, 1997, 1998).

Професор О. О. Погрібний є співавтором першого в Україні підручника “Кооперативне право України”, співавтором 15 колективних монографій. Він є також співавтором “Юридичної енциклопедії”. Його творчий доробок складає понад 140 наукових і навчально-методичних праць.

Можна говорити про цілу наукову школу професора О. О. Погрібного. Так, під його керівництвом були підготовлені і захистилися 5 аспірантів і здобувачів. О. О. Погрібний був членом трьох Спеціалізованих рад з захисту докторських і однієї — кандидатських дисертацій. Чотири роки він був членом Експертної ради України. О. О. Погрібний брав участь у розробці пропозиції з удосконалення законодавства споживчої кооперації в Україні і входив до складу групи Верховної Ради України із вдосконалення законодавства про селянські (фермерські) господарства. Він брав участь в багатьох міжнародних наукових конференціях (Австрія, Польща, Росія, Білорусь, Молдова).

Праці:

Агропромисловий комплекс: організаційно-правові питання // Вісн. АН УРСР. — 1986. — № 3; Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. — М., 1992; Правове регулювання орендних відносин підприємств, структурних підрозділів і селянських господарств // Агропромисловий комплекс: правові питання. — К., 1992; Крестьянские хозяйства и аренда: Организационно-правовые вопросы. — К.: Урожай, 1992; Агропромышленный комплекс: правовые вопросы. — К.: Урожай, 1992; Право частной собственности крестьянина (фермера) // Гос-во и право. — 1993. — № 7; Настольная книга сельского хозяина (фермера). — К.: Урожай, 1993; Аграрна політика і аграрне законодавство // Юрид. вісн. — Одеса, 1995. — № 1.