Склад кафедри

Харитонова Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VІ ст. н.е. (Систематизація Юстиніана)». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 10 березня 2004 року було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Рішенням атестаційної колегії від 19 квітня 2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права. Закінчила докторантуру Національного університету «Одеська юридична академія», представивши докторську дисертацію на тему: «Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні», яку успішно захистила у 2016 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (науковий консультант – професор В. В. Носік) за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право. Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі монографії, коментарів статей у міжгалузевих кодексах, практичних та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: земельне право, аграрне право, набуття та реалізація прав на землю.

karakash

Каракаш Ілля Іванович – доктор юридичних наук, професор

Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році у Московському університеті ім. Ломоносова за спеціальністю аграрне, земельне, природноресурсове та екологічне право, науковий керівник – професор Середа І. О. Основними напрямами наукової роботи є дослідження аграрних, земельних, природноресурсових та екологічних відносин. Автор (співавтор) чотирьох монографій, двох коментарів до Земельного кодексу України, п’яти збірок законодавчих актів, десяти навчальних посібників і підручників для студентів вищих юридичних вузів, чотири з яких з грифом МОН України, та понад 150 наукових статей і доповідей з актуальних проблем земельного, природоресурсового та екологічного права. Він підготував більше десяти кандидатів юридичних наук і є одним із засновників Одеської земельно-екологічної правової школи. За останні десять років під керівництвом професора Каракаша І.І. підготовлено і захищено аспірантами та здобувачами кафедри 14 кандидатських дисертацій.

Радник і розробник всіх політико-правових документів щодо створення Гагаузької автономії в Республіці Молдова (1988-1993) та депутат першого складу Національних Зборів Гагаузької республіки (1990-1993). Ініціатор відкриття і перший ректор Комратського університету в Молдові (1990-1992). Експерт-консультант з правових питань Одеської обласної ради (1991-1993). Депутат Центральної районної ради м. Одеси (1991-1993). Депутат Одеської обласної ради та голова постійної комісії з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою (2006-2010).

Декан юридичного факультету Одеського відкритого християнського гуманітарно-економічного університету (1997-2002), почесний доктор права та професор цього університету (2005). Один із засновників та перший ректор Міжнародного гуманітарного університету в м. Одеса (2002-2004). Проректор з навчально-організаційної роботи НУ «ОЮА» (2004-2007). У 2003 році був обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук. Відмінник народної освіти України (1997), Заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим (2007) та Заслужений юрист України (2013). Засновник, організатор та Почесний голова Одеського обласного гагаузького національно-культурного товариства «Бірлік» (2000). Почесний громадянин Гагаузії та м. Вулканешти Республіки Молдова (2015). З 2005 року – заступник голови науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. З 2010 року – член науково-методичної ради Одеського головного управління Держгеокадастру України.

12

picture-334-1463079979

Сидор Вікторія Дмитрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри (за сумісництвом), професор

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року присвоєно вчене звання доцента. У 2012 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України». Автор понад 100 наукових публікацій, трьох монографій, навчального посібника, співавтор підручників «Земельне право України», «Екологічне право України» та «Природноресурсове право України». Під керівництвом професора Сидор В.Д. у 2016 році захистила кандидатську дисертацію здобувачка кафедри О. Борденюк. Сфера наукових інтересів – дослідження проблем розвитку земельного законодавства і права.

Гавриш Наталія Степанівна – доктор юридичних наук, доцент

Дисертацію захистила в 2001 році в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на тему «Відповідальність за забруднення та засмічення ґрунтів в Україні» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України О. О. Погрібний. Під керівництвом доцента Гавриш Н. С. у 2014 році захистила кандидатську дисертацію Гайдаржи (Григор’єва) Христина Антонівна.

Сферу її наукових інтересів складають еколого-правові проблеми використання, відновлення та охорони ґрунтів в Україні. У даний час з цієї проблематики успішно працює над докторською дисертацією.

Григор’єва Христина Антонівна – докторо юридичних наук, доцент кафедри

У 2014 році успішно захистила дисертацію на тему: «Правове регулювання організації та діяльності сільськогосподарських переробних кооперативів в Україні», науковий керівник – к.ю.н., доцент Гавриш Н. С.

Сфера наукових інтересів: аграрне право, земельне право, кооперативне право.

 

 

stepskaya

Степська Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисертацію захистила в 2003 році в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на тему «Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України Погрібний О. О. Під керівництвом доцента Степської О. В. захистила кандидатську дисертацію здобувач кафедри Арсенюк Анна Олегівна (2016 р.) та аспірант кафедри Заверюха Марина Михайлівна (2017 р.).

Сферою наукових інтересів є правове регулювання ринкових земельних відносин.

Платонова Євгенія Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисертацію захистила в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого у 2007 році на тему «Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України», науковий керівник – професор Каракаш І. І.

Сферу наукових інтересів у даний час складають правові проблеми сучасного регулювання земельних і аграрних відносин.

 

Годованюк Андрій Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент

Кандидатську дисертацію захистив у 2008 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Правовий режим земель природно-заповідного фонду», науковий керівник – доцент В. К. Гуревський.

Сферу наукових інтересів у даний час складають правові проблеми сучасного регулювання земельних і аграрних відносин.

 

Юрескул Вікторія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент

Кандидатську дисертацію захистила у 2008 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні», науковий керівник – професор Каракаш І. І.

Крім загального курсу «Екологічне право України», викладає спецкурс «Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища» англійською мовою.

 

kanivec

Канівець Людмила Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на тему «Юридичні способи захисту екологічних прав громадян України», науковий керівник – доцент А. І. Черемнова.

Сфера наукових інтересів у даний час – проблеми правового забезпечення захисту екологічних прав громадян.

 

 

Чумаченко Інна Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисертацію захистила в 2012 році в Національному університеті біоресурсів і природокористування на тему «Правове регулювання державного контролю за використанням та охороною водних об’єктів в Україні», науковий керівник – професор Каракаш І. І.

Цікавиться проблемами правового регулювання використання та охорони водних ресурсів.

 

 

 

Караханян Карина Мартинівна – кандидат юридичних наук, доцент

У 2017 році відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Правові засади конкурентного продажу земельних ділянок в Україні» в Національному університеті біоресурсів і природокористування, науковий керівник – к.ю.н., професор Каракаш І. І.

Сфера наукових інтересів: проблемні питання набуття та реалізації прав на землю в Україні, зокрема, специфіка конкурентної приватизації земельних ділянок.

Заверюха Марина Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент

У 2017 році відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та земельним законодавством України» в Національному університеті біоресурсів і природокористування, науковий керівник – к.ю.н., доцент Степська О. В.

Сферу наукових інтересів у даний час складають правові проблеми сучасного регулювання екологічних відносин.

 

Кифоренко Людмила Анатоліївна – старший лаборант кафедри

З величезним досвідом роботи у вищих навчальних закладах (у Національному університеті ім. І. І. Мечникова, з 1997 року – в Одеській державній юридичній академії).

Активно приймає участь у культурному та суспільному житті академії.