Склад кафедри

Харитонова Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VІ ст. н.е. (Систематизація Юстиніана)». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 10 березня 2004 року було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Рішенням атестаційної колегії від 19 квітня 2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права. Закінчила докторантуру Національного університету «Одеська юридична академія», представивши докторську дисертацію на тему: «Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні», яку успішно захистила у 2016 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (науковий консультант – професор В. В. Носік) за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право. Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі монографії, коментарів статей у міжгалузевих кодексах, практичних та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: земельне право, аграрне право, набуття та реалізація прав на землю.

 

Гавриш Наталія Степанівна – доктор юридичних наук, доцент

Дисертацію захистила в 2001 році в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на тему «Відповідальність за забруднення та засмічення ґрунтів в Україні» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України О. О. Погрібний. Під керівництвом доцента Гавриш Н. С. у 2014 році захистила кандидатську дисертацію Гайдаржи (Григор’єва) Христина Антонівна.

Сферу її наукових інтересів складають еколого-правові проблеми використання, відновлення та охорони ґрунтів в Україні. У даний час з цієї проблематики успішно працює над докторською дисертацією.

Григор’єва Христина Антонівна – докторо юридичних наук, доцент кафедри

У 2014 році успішно захистила дисертацію на тему: «Правове регулювання організації та діяльності сільськогосподарських переробних кооперативів в Україні», науковий керівник – к.ю.н., доцент Гавриш Н. С.

Сфера наукових інтересів: аграрне право, земельне право, кооперативне право.

 

Платонова Євгенія Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисертацію захистила в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого у 2007 році на тему «Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України», науковий керівник – професор Каракаш І. І.

Сферу наукових інтересів у даний час складають правові проблеми сучасного регулювання земельних і аграрних відносин.

 

Годованюк Андрій Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент

Кандидатську дисертацію захистив у 2008 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Правовий режим земель природно-заповідного фонду», науковий керівник – доцент В. К. Гуревський.

Сферу наукових інтересів у даний час складають правові проблеми сучасного регулювання земельних і аграрних відносин.

 

kanivec

Канівець Людмила Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на тему «Юридичні способи захисту екологічних прав громадян України», науковий керівник – доцент А. І. Черемнова.

Сфера наукових інтересів у даний час – проблеми правового забезпечення захисту екологічних прав громад

 

 

Караханян Карина Мартинівна – кандидат юридичних наук, доцент

У 2017 році відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Правові засади конкурентного продажу земельних ділянок в Україні» в Національному університеті біоресурсів і природокористування, науковий керівник – к.ю.н., професор Каракаш І. І.

Сфера наукових інтересів: проблемні питання набуття та реалізації прав на землю в Україні, зокрема, специфіка конкурентної приватизації земельних ділянок.

Заверюха Марина Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент

У 2017 році відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та земельним законодавством України» в Національному університеті біоресурсів і природокористування, науковий керівник – к.ю.н., доцент Степська О. В.

Сферу наукових інтересів у даний час складають правові проблеми сучасного регулювання екологічних відносин.

 

Кифоренко Людмила Анатоліївна – старший лаборант кафедри

З величезним досвідом роботи у вищих навчальних закладах (у Національному університеті ім. І. І. Мечникова, з 1997 року – в Одеській державній юридичній академії).

Активно приймає участь у культурному та суспільному житті академії.