Новий навчальний посібник “АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

У навчальному посібнику «Аграрне право України» розглянуті актуальні пи­тання визначення предмета, методів та принципів аграрного права, дослідження його джерел, правового забезпечення аграрної та земельної реформи в Укра­їні, діяльності різноманітних суб’єктів аграрного права, правовою регулювання сільськогосподарського землеволодіння і землекористування та використання природних ресурсів у сільському господарстві, державно-правого регулюван­ня сільського господарства, реалізації договірних відносин, юридичної відпо­відальності за порушення аграрного законодавства, правового забезпечення га­лузей рослинництва, тваринництва, соціального розвитку села, імплементації аїрарного законодавства Європейського Союзу в Україні тощо.

Аграрне право України: навчальний посібник /|Т. Є. Харитонова, 1.1. Каракаш, X. А. Григор’єва та ін.|; за ред. Т. Є. Харитонової, 1.1. Каракаша.  –  Одеса: Юридична лі­тература, 2017. – 436 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних на­вчальних закладів, у яких відбувається підготовка бакалаврів, спеціалістів і ма­гістрів, може використовуватися викладачами аграрних за юридичних навчаль­них закладів, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться сучасним аграрним законодавством і правом України.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Гавриш Наталія Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Націо­нального університету «Одеська юридична академія»;

Годованюк Андрій Йосипович, кандидат юридичних наук, до­цент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права На­ціонального університету «Одеська юридична академія»;

Григорьева Христина Антонівна, кандидат юридичних наук, до­цент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національ­ного університету «Одеська юридична академія»;

Каракаш Ілля Іванович, кандидат юридичних наук, професор ка­федри аграрного, земельного та екологічного права Національного уні­верситету «Одеська юридична академія»;

Платонова Євгенія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Націо­нального університету «Одеська юридична академія»;

Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юри­дичного інституту Національного університету «Одеська юридична ака­демія»;

Степська Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, до­цент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права На­ціонального університету «Одеська юридична академія»;

Харитонова Тетяна Євгенівна (керівник), доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.